23.01.2023

2023 - 1. Dönem Manevi Danışman Başvuruları

Manevi Danışman Başvuruları
 Toplumun bütün kesimlerine din hizmeti sunan Başkanlığımız, toplumsal yapının önemli bir kesimini oluşturan gençlerin milli ve manevi değerler ekseninde yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla dini, sosyal, kültürel, eğitim vb. alanlarda sistemli ve kalıcı çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılından itibaren Başkanlığımız gençlere yönelik manevi danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Bu itibarla;
1- 25.02.2023 - 25.08.2023 tarihleri arasında; Diyanet Gençlik Merkezleri, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik Merkezleri, Türkiye Diyanet Vakfı yurtları ile Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurtlarında Manevi Danışmanlık ve Rehberlik hizmeti sunmak üzere Başkanlık Olur'u ile 2023 yılı 1. dönem manevi danışman görevlendirmeleri yapılacaktır.
2- Başvurular müftülükler tarafından Ek-1 başvuru formu doldurulmak suretiyle alınacak olup, değerlendirme ve teklifler, Manevi Danışman Görevlendirme Usul ve Esasları Talimatı'na göre gerçekleştirilecektir.
3- Başvurular 26.01.2023 mesai bitimine kadar, Müftülüğümüze yapılması gerekmektedir.

MANEVİ DANIŞMAN GÖREVLENDİRMELERİ USUL VE ESASLARI TALİMATI
1. Manevi Danışman görevlendirme ve çalışmalarında hiçbir gencin dışarıda bırakılmamasına
özen gösterilecek, formel bir yaklaşımdan öte eğitsel bir süreç takip edilecektir.
2. Gençlerle iletişimde onların ihtiyaç ve beklentilerine göre dinleme, anlama ve anlamlandırma
metoduna ağırlık verilecek, kolaylaştırıcı, cesaret ve güven verici bir üslup kullanılacak; sosyal -
kültürel etkinlik ve faaliyetlerle nitelikli zaman geçirilmesine özen gösterilecektir.
3. Yapılacak çalışmaların hedef kitlede maksimum karşılık bulması amacıyla program ve çalışma
saatleri; GSB (Gençlik Spor Bakanlığı) ile TDV (Türkiye Diyanet Vakfı) yurtlarında ve Diyanet gençlik
merkezlerinde öğrencilerin bulunma vakitleri ile programlara katılım durumları dikkate alınarak
belirlenecektir.
4. Manevi danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunmak üzere görevlendirilen personelin gençlik
koordinatörlüğü sistemi çerçevesinde yürütülen çalışmalarda da aktif rol almaları sağlanacaktır.
5. Başvurular, müftülüklerce gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra, ilçe müftülükleri tekliflerini il müftülüğüne, il müftülükleri tüm teklifleri Başkanlığımıza üst yazıyla gönderecektir. Bundan sonra DHYS kayıt girişleri Başkanlığımızca yapılacak, il müftülükleri siteme personel girişi
yapmayacaktır.
6. Başkanlık onayı il müftülüklerine tebliğ edildikten sonra, müftülükler tarafından ayrıca valilik
onayı alınacaktır. Başkanlık onayı ekinde yer alan personel listesinde kesinlikle ekleme ve çıkarma
yapılmayacaktır.
7. Görevlendirmelerde; Din Hizmetleri Uzmanlarına öncelik verilecek (DİB Görev ve Çalışma
Yönergesi 64. madde (b), (c) ve (ç) bendleri gereğince), sırasıyla Vaiz, Kur’an Kursu Öğreticisi,
İmam-Hatip (İlahiyat Fakültesi-Ön Lisans İlahiyat mezunu), Müezzin-Kayyım (İlahiyat Fakültesi-Ön
Lisans İlahiyat mezunu) ve Öğretmen unvanlarında çalışan personel görevlendirilecektir.
8. Görev almak isteyen personelin, dini yükseköğrenim mezunu veya farklı alanda örgün lisans
mezunu olmaları asgari yeterlilik şartıdır. Farklı alandan lise, açık öğretim ön lisans/lisans başvuruları kabul edilmeyecektir.
9. 4/B sözleşmeli İmam Hatip, Müezzin Kayyım, Kur’an Kursu Öğreticisi personelin görevlendirilmesi teklif edilebilecek, ancak yerine vekil görevlendirme yapılamayacaktır.
10. Fahri/vekil çalışanların, halen yurt dışında görevli olanların, yurt dışı din görevlisi sınavına girerek başarılı olanların ya da benzer durumları bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
11. Büyükşehir statüsündeki illerin merkez ilçeleri hariç görev yaptığı ilçe dışında hiçbir yerde manevi danışman görevlendirmesi yapılmayacaktır.
12. Personelin manevi danışman olarak görevlendirildiği takdirde, lojmanda kalması vb. başka
sebeplere dayanan nedenlerden dolayı mahalle/köy muhtarlığı veya cemaati ile sorun
yaşayabilecek durumda olmaları halinde görevlendirmeleri yapılmayacaktır.
13. Görevlendirmeler her yılın ilk altı aylık 25 Şubat-25 Ağustos, ikinci altı aylık 25 Ağustos-25
Şubat tarihlerini kapsadığından, manevi danışman olarak görevlendirilen personelin asli görev
yerine eğitim ve din hizmetlerinin aksaklığa uğramaması için ivedilikle vekil görevlendirmeleri yapılacaktır. Vekil görevlendirmelerinde bu dönemler dikkate alınacak, görevlendirmelerde geciktirmeye mahal bırakılmayacaktır.14. 2023 yılı birinci dönem ve sonraki dönem başları görevlendirmeler de halihazırda görev yapan manevi danışmanlardan geçerli mazereti olmayanlar bulunduğu yerde görevlerine devam edeceklerdir. DHYS’ de görevlendirmeleri bir sonraki döneme otomatik aktarılacaktır. Sadece kendi isteği, sağlık vb. nedenlerle görevlendirmesinin iptalini talep eden, yer değişikliğinde bulunmak isteyen personelden dilekçesi alınmak suretiyle üst yazıyla Başkanlığımıza bildirilecektir.
15. GSB ve TDV yurtlarında, kapasitesi 1000 öğrencinin altında olan yurtlarda 1 (bir) manevi
danışman, öğrenci sayısı 1000'den fazla olan yurtlarda en fazla 2 (iki) manevi danışman
görevlendirilecektir.
16. Aynı yurda bağlı, farklı mekanlarda bulunan blok yurtların her biri için ayrı manevi danışman
görevlendirilecek, her bloktaki öğrenci sayısı dikkate alınıp görevli sayısı buna göre belirlenecektir.
17. GSB ve TDV yurtları ile gençlik merkezlerinde manevi danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunmak
üzere görevlendirilen personelin günlük çalışma saatleri, öğrencilerin bulunma vakitleri ve yerel
şartlar dikkate alınarak, en az 5 saat olacak şekilde müftülüğün teklifi ve mülki amirin onayı ile
belirlenecektir.
18. GSB ve TDV yurtları ile GSB gençlik merkezlerinde görevlendirilen manevi danışmanlar 4 gün
burada, 1 günü de öncelikli Diyanet gençlik merkezinde gençlerin yoğun bulunduğu günlerde veya
gençlik hizmetlerinde toplamda 5 gün çalışacaktır. Diyanet gençlik merkezlerinde görevlendirilen
manevi danışmanlar 5 gün burada görev yapacaktır. Manevi danışmanlara görev yaptıkları
günlerde kendi istekleri dışında ikinci bir görev verilmeyecektir.
19. Manevi danışman yıllık iznini görev yapmış olduğu yurda bağlı üniversitenin akademik
takviminde belirtilen tatil dönemlerinde; kadrosunun bulunduğu müftülükten izin alarak kullanacaktır.
20. Manevi danışmanlar çalışma takvimi içerisinde kullandıkları mazeret, rapor gibi izinlerini
çalıştıkları yurt müdürlüğüne sözlü olarak bildirecektir.
21. Ek “Çalışma Programında” yer alan, okuma listesi ile film izleme etkinliğinin planlaması; il
müftü yardımcısı, gençlik koordinatörü ve manevi danışmandan oluşan komisyonca belirlenecektir.
22. İkinci altı aylık dönemde manevi danışmanlar; yaz Kur’an kurslarının başlaması, yurtlarda
öğrenci kalmaması durumlarında, nöbetçi yurtlar hariç görevli olduğu yurtta öğrencisi bulunmayan
görevliler asli görev yerlerinde; yıllık izin kullanmayı talep etmemesi halinde, ek ders karşılığı yaz
Kur’an kurslarında veya Başkanlığımız gençlik merkezlerinde, gençlik hizmetlerinde
görevlendirilecektir.
23. Manevi danışmanlar yapacakları faaliyet ve etkinliklerin maliyeti için; öncelikle yurt müdürlüğü
daha sonra TDV şubeleri, hayırsever vatandaşlar ve mahalli şartlar imkanı marifetiyle, maliyet
hesaplamasını bağlı bulundukları il/ilçe müftüsü ile istişare içinde yürütecektir.
24. Personelin görevlendirme süreleri içerisinde görevden ayrılma talepleri nakil, hastalık
(heyet raporlu), ölüm ve emeklilik haricinde dikkate alınmayacak, talepler görevlendirme
süresi bittikten sonra değerlendirilecektir.
25. Manevi danışmanlar tarafından yapılan çalışmalara ilişkin her ay rapor hazırlanarak takip eden
ayın ilk haftasının bitimine kadar müftülüğe teslim edilecektir.
26. GSB ve TDV yurtları ile gençlik merkezlerinde manevi danışmanlar tarafından gerçekleştirilen
etkinliklere dair veriler, DHYS’de aktif bulunan faaliyetler bölümünden her ayın ilk haftasının
bitimine kadar bir önceki aya ait veriler DHYS’ ye kaydedilecektir.27. Manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetinin etkinliği, verimliliği ve sürekliliği için gerekli denetim
ve rehberliğin yapılması önem arz etmektedir. Bu doğrultuda çalışmaları yerinde görmek amacıyla
GSB ve TDV yurtları ile gençlik merkezleri, müftü veya görevlendireceği personel tarafından
rehberlikte bulunmak üzere ayda en az iki defa ziyaret edilecektir. Bu ziyaretler manevi
danışmanlarca DHYS’ye girilen aylık raporlara işlenecektir.
28. GSB ve TDV yurtları ile gençlik merkezlerinde yürütülen manevi danışmanlık ve rehberlik
hizmeti özel ve nitelikli bir eğitimi zorunlu kıldığından söz konusu görevlendirmeler dışında,
Başkanlığımız bilgisi ve onayı harici mahallinden manevi danışman görevlendirmesi
kesinlikle yapılmayacaktır.
29. İllerde il müftüsünün başkanlığında (il müftüsünün bulunamadığı zamanlarda
din hizmetlerinden sorumlu il müftü yardımcısı) büyükşehir statüsünde olan merkez ilçeler dahil,
büyükşehir statüsüne sahip olmayan illere bağlı ilçelerde ilçe müftüsünün başkanlığında manevi
danışman ve gençlik koordinatörleri ile her ayın 3. haftası değerlendirme toplantısı yapılacak,
toplantı tutanağı, manevidanisman@diyanet.gov.tr mail adresine en geç her ayın son haftasına
kadar gönderilecektir.
30. 6245 Sayılı Harıcah Kanunu’nun 28. maddesi ile 10.02.2020 tarihli ve 14999856- 622.02-
E.140691 sayılı Başkanlığımız görüş yazısı gereğince görevlendirilen personele yolluk ve yevmiyeleri ile Kur'an Kursu öğreticilerine öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ilgili kalemlerden ödemesi yapılacaktır.
31. Manevi Danışmanlar görevli oldukları yurtlarda, 13 Ağustos 2021 tarih ve 31567 sayılı Resmi
Gazete’de yayınlanan “Gençlik ve Spor Bakanlığı Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar Hakkında Karar”
gereğince ek ders karşılığı kurs ve atölye açabileceklerdir. Kurs ve atölyelerin planlaması yurt
müdürlüğü işbirliği ile yürütülecektir. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlar ile gençlik
merkezlerinde şartları tutup kurs/atölye açan personel haftalık 20 saat çalışmanın 5 saatine kadar
olanı ek ders karşılığı çalışacaktır.
                                                                                              Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü