28.07.2023

2023 - 2. Dönem Manevi Danışman Başvuruları (Son Başvuru Tarihi: 01.08.2023 Mesai Bitimine Kadardır)

MANEVİ DANIŞMAN GÖREVLENDİRME USUL VE ESASLARI
1. Manevi Danışman görevlendirme ve çalışmalarında hiçbir ferdin dışarıda bırakılmamasına özen
gösterilecektir.
2. Depremzede birey ve gençlere yönelik iletişimde onların ihtiyaç ve beklentilerine göre dinleme,
anlama ve anlamlandırma metoduna ağırlık verilecek, kolaylaştırıcı, cesaret ve güven verici bir üslup kullanılacak; sosyal - kültürel etkinlik ve faaliyetlerle nitelikli zaman geçirilmesine özen
gösterilecektir.
3. Gençlik Spor Bakanlığı (GSB) ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) yurtlarında depremzede ailelerin
barınması durumunda; yapılacak çalışmaların hedef kitlede maksimum karşılık bulması amacıyla
program ve çalışma saatleri depremzede ailelerin ve gençlerin bulunma vakitleri ile programlara
katılım durumları dikkate alınarak belirlenecektir.
4. 11.04.2022 tarihli Başkanlığımız ve Türkiye Belediyeler Birliği Protokolü kapsamında ilgili
belediye ile müftülük arasında yapılacak protokol ile belediyelerin gençlik merkezlerinde manevi
danışman görevlendirmesi yapılabilecektir.
5. 06.04.2023 tarihli ve 3636841 sayılı Başkanlık onayı ile uygun görülen “İhtiyaç Odaklı Kur’an
Kursları Gençliğe Yönelik Öğretim Programı” kapsamında 2023/2024 Eğitim Öğretim yılından
itibaren, GSB yurt ve gençlik merkezleri, TDV yurtları, Diyanet gençlik hizmet mekanlarında (Gençlik Merkezleri, Genç Ofisler, Okuma Salonları) görevlendirilen manevi danışmanlar kurs
açabileceklerdir.
6. Başkanlık tarafından gönderilen/gönderilecek plan, program ve projeler kapsamında yerel
şartlarda göz önünde bulundurularak manevi danışmanlık hizmeti sunulacaktır.
7. Manevi danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunmak üzere görevlendirilen personelin gençlik
koordinatörlüğü sistemi çerçevesinde yürütülen çalışmalarda da aktif rol almaları sağlanacaktır.
8. Başvurular, müftülüklerce gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra, ilçe müftülükleri tekliflerini il müftülüğüne, il müftülükleri tüm teklifleri Başkanlığımıza üst yazıyla gönderecektir. Bundan sonra DHYS kayıt girişleri Başkanlığımızca yapılacak olup il müftülükleri sisteme personel girişi yapmayacaktır.
9. Başkanlık onayı il müftülüklerine tebliğ edildikten sonra, personel görevlendirmeleri müftülükler
tarafından ayrıca valiliğe üst yazı ile bildirilecektir. Başkanlık onayı ekinde yer alan personel
listesinde kesinlikle ekleme ve çıkarma yapılmayacaktır.
10. Görevlendirmelerde; Din Hizmetleri Uzmanlarına öncelik verilecek (DİB Görev ve Çalışma
Yönergesi 64. madde (b), (c) ve (ç) bendleri gereğince), sırasıyla Vaiz, Kur’an Kursu Öğreticisi,
İmam-Hatip (İlahiyat Fakültesi-Ön Lisans İlahiyat mezunu), Müezzin-Kayyım (İlahiyat Fakültesi-Ön
Lisans İlahiyat mezunu) ve Öğretmen unvanlarında çalışan personel görevlendirilecektir.
11. Görev almak isteyen personelin, dini yükseköğrenim mezunu veya farklı alanda örgün lisans
mezunu olmaları asgari yeterlilik şartıdır. Lise mezunu ve alan dışı açık öğretim ön lisans/lisans
başvuruları kabul edilmeyecektir.
12. 4/B sözleşmeli İmam Hatip, Müezzin Kayyım, Kur’an Kursu Öğreticisi personelin görevlendirilmesi teklif edilebilecek, ancak yerine vekil görevlendirme yapılamayacaktır.
13. Fahri/vekil çalışanların, halen yurt dışında görevli olanların, yurt dışı din görevlisi sınavına girerek başarılı olanların ya da benzer durumları bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
14. Büyükşehir statüsündeki illerin merkez ilçeleri hariç görev yaptığı ilçe dışında hiçbir yerde
manevi danışman görevlendirmesi yapılmayacaktır.15. Personelin manevi danışman olarak görevlendirildiği takdirde, lojmanda kalması vb. başka sebeplere dayanan nedenlerden dolayı mahalle/köy muhtarlığı veya cemaati ile sorun yaşayabilecek durumda olmaları halinde görevlendirmeleri teklif edilmeyecektir.
16. Görevlendirmeler her yılın ilk altı aylık 25 Şubat-25 Ağustos, ikinci altı aylık 25 Ağustos-25 Şubat tarihlerini kapsadığından, manevi danışman olarak görevlendirilen personelin asli görev yerine eğitim ve din hizmetlerinin aksaklığa uğramaması için ivedilikle vekil görevlendirmeleri
yapılacaktır. Vekil görevlendirmelerinde bu dönemler dikkate alınacak, görevlendirmelerde
gecikmeye mahal bırakılmayacaktır.
17. 2023 yılı birinci dönem ve sonraki dönem başları görevlendirmeler de halihazırda görev yapan
manevi danışmanlardan geçerli mazereti olmayanlar bulunduğu yerde görevlerine devam
edeceklerdir. DHYS’ de görevlendirmeleri bir sonraki döneme otomatik aktarılacaktır. Sadece
dönem sonunda görevlendirmesine devam etmek istemeyen personelin dilekçesi alınarak
üst yazıyla Başkanlığımıza bildirilecektir.
18. GSB ve TDV yurtlarında, kapasitesi 1000 öğrencinin altında olan yurtlarda 1 (bir) manevi
danışman, öğrenci sayısı 1000'den fazla olan yurtlarda en fazla 2 (iki) manevi danışman
görevlendirilecektir. Sadece Diyanet Gençlik Merkezlerinde (genç ofis, okuma salonu hariç) gençlik
merkezinin büyüklüğü, konumu, program yoğunluğu dikkate alınarak 1 (bir) erkek 1 (bir) kadın en
fazla 2 (iki) manevi danışman görevlendirilecektir.
19. Aynı yurda bağlı, farklı mekanlarda bulunan (yürüme mesafesinde olmayan) blok yurtların her
biri için ayrı manevi danışman görevlendirilecek, her bloktaki öğrenci sayısı dikkate alınıp görevli
sayısı buna göre belirlenecektir.
20. GSB ve TDV yurtları ile GSB gençlik merkezlerinde manevi danışmanlık ve rehberlik hizmeti
sunmak üzere görevlendirilen personelin günlük çalışma saatleri, depremzede ailelerin ve
öğrencilerin bulunma vakitleri ve yerel şartlar dikkate alınarak, en az 5 saat olacak şekilde müftülüğün teklifi ve mülki amirin onayı ile belirlenecektir.
21. GSB ve TDV yurtları ile GSB gençlik merkezlerinde görevlendirilen manevi danışmanlar 4 gün
görevlendirildiği yerde, 5. günü de öncelikli Diyanet gençlik merkezinde gençlerin yoğun bulunduğu günlerde veya gençlik hizmetlerinde olmak üzere toplamda 5 gün çalışacaktır.
22. Diyanet gençlik merkezlerinde görevlendirilen manevi danışmanlar 5 gün görev yapacaktır.
Diyanet gençlik merkezlerinde gençlerin yoğun olduğu günler dikkate alınarak çalışma günleri
mahallince belirlenecektir.
23. Manevi danışmanlara görev yaptıkları günlerde kendi istekleri dışında ikinci bir görev
verilmeyecektir.
24. Manevi danışman yıllık iznini görev yapmış olduğu yurda bağlı üniversitenin akademik
takviminde belirtilen tatil dönemlerinde; kadrosunun bulunduğu müftülükten izin alarak kullanacaktır. Ayrıca mazeret, rapor gibi izinler görevlendirildiği yurt müdürlüğüne sözlü olarak bildirecektir.
25. Yurtlarda gerçekleştirilecek faaliyetler il müftülüğü ile istişare edilecektir. Gençlik merkezlerinde ise gençlere yönelik Ek “Çalışma Programında” yer alan, okuma listesi ile film izleme etkinliğinin planlaması; il müftü yardımcısı, gençlik koordinatörü ve manevi danışmandan oluşan komisyonca belirlenecektir.
26. İkinci altı aylık dönemde manevi danışmanlar; yaz Kur’an kurslarının başlaması, yurtlarda
öğrenci kalmaması durumlarında, nöbetçi yurtlar hariç görevli olduğu yurtta öğrencisi bulunmayan
görevliler asli görev yerlerinde; yıllık izin kullanmayı talep etmemesi halinde, ek ders karşılığı yaz
Kur’an kurslarında veya Başkanlığımız gençlik merkezlerinde, gençlik hizmetlerinde görevlendirilecektir.27. Manevi danışmanlar yapacakları faaliyet ve etkinliklerin maliyeti hususunda yurt müdürlüğü, il/ilçe müftülüğü ile istişare edecek olup, öncelikle yurt müdürlüğü daha sonra TDV şubeleri, hayırsever vatandaşlar ve mahalli imkanlarla masraflar karşılanacaktır.
28. Personelin görevlendirme süreleri içerisinde görevden ayrılma talepleri nakil, hastalık (heyet
raporlu), ölüm ve emeklilik haricinde dikkate alınmayacak, talepler görevlendirme süresi bittikten
sonra değerlendirilecektir. Bunun dışında görevden ayrılma talep yazıları, ilgili müftülüğün
mütalaası haricinde il müftülüklerince Başkanlığımıza görevlendirme iptalleri üst yazısı gönderilmeyecektir. 29. Manevi danışmanlar tarafından yapılan çalışmalara ilişkin her ay rapor hazırlanarak takip eden ayın ilk haftasının bitimine kadar müftülüğe teslim edilecektir.
30. GSB ve TDV yurtları ile gençlik merkezlerinde manevi danışmanlar tarafından gerçekleştirilen
etkinlikler, her ayın ilk haftası DHYS/Faaliyetler bölümüne kaydedilecektir.
31. Manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetinin etkinliği, verimliliği ve sürekliliği için gerekli
rehberliğin yapılması önem arz etmektedir. Bu doğrultuda çalışmaları yerinde görmek amacıyla GSB ve TDV yurtları ile gençlik merkezleri, müftü veya görevlendireceği personel tarafından
rehberlikte bulunmak üzere ayda en az iki defa ziyaret edilecektir. Bu ziyaretler manevi
danışmanlarca DHYS’ye girilen aylık raporlara işlenecektir.
32. GSB ve TDV yurtları ile gençlik merkezlerinde yürütülen manevi danışmanlık ve rehberlik
hizmeti özel ve nitelikli bir eğitimi zorunlu kıldığından söz konusu görevlendirmeler dışında,
Başkanlığımız bilgisi ve onayı harici mahallinden manevi danışman adıyla görevlendirme
kesinlikle yapılmayacaktır.
33. İllerde il müftüsünün başkanlığında (il müftüsünün bulunamadığı zamanlarda din hizmetlerinden sorumlu il müftü yardımcısı) büyükşehir statüsünde olan merkez ilçeler dahil, büyükşehir statüsüne sahip olmayan illere bağlı ilçelerde ilçe müftüsünün başkanlığında manevi danışman ve gençlik koordinatörleri ile her ayın 3. haftası değerlendirme toplantısı yapılacak, toplantı tutanağı, manevidanisman@diyanet.gov.tr mail adresine en geç her ayın son haftasına kadar gönderilecektir.
34. 6245 Sayılı Harıcah Kanunu’nun 28. maddesi ile 10.02.2020 tarihli ve 14999856- 622.02-
E.140691 sayılı Başkanlığımız görüş yazısı gereğince görevlendirilen personele yolluk ödemesi ilgili
kalemlerden yapılacaktır.
                                                                                                      Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü