23.08.2022

Hafızlığı Muhafaza Hizmet İçi Eğitim Kursları

    Başkanlığımızca mesleki gelişim faaliyetleri kapsamında; din hizmetleri sınıfında görev yapan personelin Kur'an-ı Kerim'i usulüne uygun ezbere okuyabilmelerini sağlamak, din hizmetlerinde büyük bir öneme sahip olan hafızlıklarını pekiştirmek ve aşır okuma tavırlarını geliştirmek amacıyla mahallinde Hafızlığı Muhafaza Hizmet İçi Eğitim Kursu düzenlenmesi uygun görülmüştür.

Bu itibarla:

1- Hafızlığı Muhafaza Hizmet İçi Eğitim Kursları yazımız ekinde gönderilen Ek-1 talimat ve Ek-2'deki program doğrultusunda tarihleri arasında il/ilçe26 Eylül 2022-17 Mart 2023 müftülüklerince düzenlenecektir.
2- Kurslar, il/ilçe merkezlerindeki personele yönelik yüz yüze eğitim şeklinde; merkeze uzak yerlerdeki personele yönelik ise uzaktan eğitim şeklinde düzenlenecektir.
3- Kurslarda ders vermek üzere görevlendirilenlerin yolluk, yevmiyeleri ile ek ders ücretleri ilgili mevzuat uyarınca 2022 ve müteakip Yıllar Bütçesinin ilgili harcama tertibinden mahallince ödenecektir.