21.07.2022

Manevi Danışman Başvuruları

Manevi Danışman Başvuruları

       Toplumun bütün kesimlerine din hizmeti sunan Başkanlığımız, toplumsal yapının önemli bir kesimini oluşturan gençlerin milli ve manevi değerler ekseninde yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla dini, sosyal, kültürel, eğitim vb. alanlarda sistemli ve kalıcı çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılından itibaren Başkanlığımız gençlere yönelik manevi danışmanlık hizmeti sunmaktadır.


Bu itibarla;
1- 25.08.2022-25.02.2023 tarihleri arasında; Diyanet Gençlik Merkezleri, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik Merkezleri, Türkiye Diyanet Vakfı yurtları ile Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurtlarında Manevi Danışmanlık ve Rehberlik hizmeti sunmak üzere Başkanlık Olur'u ile 2022 yılı 2. dönem manevi danışman görevlendirmeleri yapılacaktır.
2-
  Başvurular müftülükler tarafından Ek-1 başvuru formu doldurulmak suretiyle alınacak olup, değerlendirme ve teklifler Ek-2 Manevi Danışman Görevlendirme Usul ve Esasları Talimatı'na göre gerçekleştirilecektir.

3- Başvurular 27.07.2022 mesai bitimine kadar, Müftülüğümüze yapılması gerekmektedir.

Not: Başvuru Usul ve Esaslarında yer alan 9. Madde Başkanlığımızın Maili ile güncellenerek; 2018 yılından itibaren 4/b sözleşmelilerden 15 Ağustos 2022 tarihi itibari ile kadroya geçecek olan personel de başvuru yapabilecektir.

MANEVİ DANIŞMAN GÖREVLENDİRMELERİ USUL VE ESASLARI TALİMATI

BAŞVURU İLE İLGİLİ HUSUSLAR

1. Manevi Danışman görevlendirme ve çalışmalarında hiçbir gencin dışarıda bırakılmamasına özen gösterilecek, formel bir yaklaşımdan öte eğitsel bir süreç takipedilecektir.
2. Gençlerle iletişimde onların ihtiyaç ve beklentilerine göre dinleme, anlama ve anlamlandırma metoduna ağırlık verilecek, kolaylaştırıcı, cesaret ve güven verici bir üslup kullanılacak; sosyal - kültürel etkinlik ve faaliyetlerle nitelikli zaman geçirilmesine özen gösterilecektir.
3. Yapılacak çalışmaların hedef kitlede maksimum karşılık bulması amacıyla program ve
çalışma saatleri; GSB (Gençlik Spor Bakanlığı) ile TDV (Türkiye Diyanet Vakfı) yurtlarında
ve Diyanet gençlik merkezlerinde öğrencilerin bulunma vakitleri ile programlara katılım
durumları dikkate alınarak belirlenecektir.
4. GSB ve TDV yurtları ile gençlik merkezlerinde manevi danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunmak üzere görevlendirilen personelin günlük çalışma saatleri, öğrencilerin bulunma vakitleri ve yerel şartlar dikkate alınarak, en az 5 saat olacak şekilde müftülüğün teklifi ve mülki amirin onayı ile belirlenecektir.
5. Başvurular, müftülüklerce gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra, Başkanlıkça belirlenen DHYS’ye giriş tarihi dikkate alınarak ilgili personelin bilgileri sisteme girilecektir. Sistem üzerinden onaylama işlemi Başkanlıkça kurulan komisyon marifeti ile yapıldığından müftülüklerce herhangi bir onaylama yapılmayacak, personel isimleri sadece onaya gönderilecektir.
6. Başkanlık onayı il müftülüklerine tebliğ edildikten sonra, müftülükler tarafından ayrıca valilik onayı alınacaktır. Başkanlık onayı ekinde yer alan personel listesinde kesinlikle ekleme ve çıkarma yapılmayacaktır.
7. Görevlendirmelerde; Din Hizmetleri Uzmanlarına öncelik verilecek, sırasıyla Vaiz, Kur’an Kursu Öğreticisi, İmam-Hatip (İlahiyat Fakültesi-Ön Lisans İlahiyat mezunu), Müezzin-Kayyım (İlahiyat Fakültesi-Ön Lisans İlahiyat mezunu) ve Öğretmen unvanlarında çalışan personel görevlendirilecektir.
8. Görev almak isteyen personelin, dini yükseköğrenim mezunu veya farklı alanda örgün lisans mezunu olmaları asgari yeterlilik şartıdır. Farklı alandan açık öğretim ön lisans/lisans başvuruları kabul edilmeyecektir.
9. 4/B sözleşmeli personelin, fahri/vekil çalışanların, halen yurt dışında görevli olanların, yurt dışı din görevlisi sınavına girerek başarılı olanların ya da benzer durumları bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
10. Halihazırda görev yapan manevi danışmanlardan geçerli mazereti olmayanların aynı yerde görevlendirilmesi esastır.
11. Büyükşehir statüsündeki illerin merkez ilçeleri hariç görev yaptığı ilçe dışında hiçbir yerde manevi danışman görevlendirmesi yapılmayacaktır.
12. Personelin manevi danışman olarak görevlendirildiği takdirde, lojmanda kalması vb.başka sebeplere dayanan nedenlerden dolayı mahalle/köy muhtarlığı veya cemaati ile sorun yaşayabilecek durumda olmaları halinde görevlendirmeleri yapılmayacaktır.
13. Görevlendirmeler her yılın ilk altı aylık 25 Şubat-25 Ağustos, ikinci altı aylık 25 Ağustos-25 Şubat tarihlerini kapsadığından, manevi danışman olarak görevlendirilen personelin asli görev yerine eğitim ve din hizmetlerinin aksaklığa uğramaması için ivedilikle vekil görevlendirmeleri yapılacaktır. Vekil görevlendirmelerinde bu dönemler dikkate alınacak, görevlendirmelerde geciktirmeye mahal bırakılmayacaktır.
14. GSB ve TDV yurtlarında, kapasitesi 1000 öğrencinin altında olan yurtlarda 1 (bir) manevi danışman, öğrenci sayısı 1000'den fazla olan yurtlarda en fazla 2 (iki) manevi danışman görevlendirilecektir.
15. Aynı yurda bağlı bulunan blok yurtların her biri için ayrı manevi danışman görevlendirilecek, her bloktaki öğrenci sayısı dikkate alınıp görevli sayısı buna göre belirlenecektir.
16. Manevi danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunmak üzere görevlendirilen personelin gençlik koordinatörlüğü sistemi çerçevesinde yürütülen çalışmalarda da aktif rol almaları sağlanacaktır.
17. GSB ve TDV yurtları ile GSB gençlik merkezlerinde görevlendirilen manevi danışmanlar 4 gün burada, 1 günü de öncelikli Diyanet gençlik merkezinde gençlerin yoğun bulunduğu günlerde veya gençlik hizmetlerinde toplamda 5 gün çalışacaktır. Diyanet gençlik merkezlerinde görevlendirilen manevi danışmanlar 5 gün burada görev yapacaktır. Manevi danışmanlara görev yaptıkları günlerde kendi istekleri dışında ikinci bir görev verilmeyecektir.
18. Manevi danışman yıllık iznini görev yapmış olduğu yurda bağlı üniversitenin akademik takviminde belirtilen tatil dönemlerinde; kadrosunun bulunduğu müftülükten izin alarak kullanacaktır.
19. Manevi danışmanlar çalışma takvimi içerisinde kullandıkları mazeret, rapor gibi izinlerini çalıştıkları yurt müdürlüğüne sözlü olarak bildirecektir.
20. Ek “Çalışma Programında” yer alan, okuma listesi ile film izleme etkinliğinin planlaması; il müftü yardımcısı, gençlik koordinatörü ve manevi danışmandan oluşan komisyonca belirlenecektir.
21. Görevlendirmeler; 6 (altı) aylık periyotlar şeklinde iki dönem olarak yapılacak, sonraki dönemlerde görevlendirmelerde ilgili personelin verimliliği ve manevi danışman ihtiyacı esas alınacaktır.
22. İkinci altı aylık dönemde manevi danışmanlar; yaz Kur’an kurslarının başlaması, yurtlarda öğrenci kalmaması durumlarında, nöbetçi yurtlar hariç görevli olduğu yurtta öğrencisi bulunmayan görevliler asli görev yerlerinde ek ders karşılığı yaz Kur’an kurslarında veya Başkanlığımız gençlik merkezlerinde gençlik hizmetlerinde görevlendirilecektir.
23. Manevi danışmanlar yapacakları faaliyet ve etkinliklerin maliyeti için; öncelikle yurt müdürlüğü daha sonra TDV şubeleri, hayırsever vatandaşlar ve mahalli şartlar imkanı marifetiyle, maliyet hesaplamasını bağlı bulundukları il/ilçe müftüsü ile istişare içinde yürütecektir.

24. Personelin görevlendirme süreleri içerisinde görevden ayrılma talepleri nakil, hastalık (heyet raporlu), ölüm ve emeklilik haricinde dikkate alınmayacak, talepler görevlendirme süresi bittikten sonra değerlendirilecektir.
25. Manevi danışmanlar tarafından yapılan çalışmalara ilişkin her ay rapor hazırlanarak takip eden ayın ilk haftasının bitimine kadar müftülüğe teslim edilecektir.
26. GSB ve TDV yurtları ile gençlik merkezlerinde manevi danışmanlar tarafından gerçekleştirilen etkinliklere dair veriler, DHYS’de aktif bulunan faaliyetler bölümünden her ayın ilk haftasının bitimine kadar bir önceki aya ait veriler DHYS’ ye kaydedilecektir.
27. Manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetinin etkinliği, verimliliği ve sürekliliği için gerekli denetim ve rehberliğin yapılması önem arz etmektedir. Bu doğrultuda çalışmaları yerinde görmek amacıyla GSB ve TDV yurtları ile gençlik merkezleri, müftü veya görevlendireceği personel tarafından ayda en az iki defa ziyaret edilecektir. Bu ziyaretler manevi danışmanlarca DHYS’ye girilen aylık raporlara işleyecektir.
28. GSB ve TDV yurtları ile gençlik merkezlerinde yürütülen manevi danışmanlık ve rehberlik hizmeti özel ve nitelikli bir eğitimi zorunlu kıldığından söz konusu görevlendirmeler dışında, Başkanlığımız bilgisi ve onayı harici mahallinden manevi danışman görevlendirmesi kesinlikle yapılmayacaktır.
29. 6245 Sayılı Harıcah Kanunu’nun 28. maddesi ile 10.02.2020 tarihli ve 14999856- 622.02-E.140691 sayılı Başkanlığımız görüş yazısı gereğince görevlendirilen personele yolluk ve yevmiyeleri ile Kur'an Kursu öğreticilerine öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ilgili kalemlerden ödemesi yapılacaktır.
30. Manevi Danışmanlar görevli oldukları yurtlarda, 13 Ağustos 2022 tarih ve 31567 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Gençlik ve Spor Bakanlığı Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar Hakkında Karar” gereğince ek ders karşılığı kurs ve atölye açabileceklerdir. Kurs ve atölyelerin planlaması yurt müdürlüğü işbirliği ile yürütülecektir.