08.03.2017

2017 CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI YARIŞMALARI DUYURUSU

Sayı   :42612791-220.03.03Konu :Mesleki Yarışmalarla İlgili İş ve İşlemler
                                      BAŞKANLIK MAKAMINA

İlgi : 01/02/2017 tarihli ve 75718882 - 3696 sayılı yazı.            

Diyanet İşleri Başkanlığınca 2004 yılından itibaren Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle "Hafızlık", "Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma" ve "Ezanı Güzel Okuma"  yarışmalarının düzenlendiği ve bu yarışmaların 2017 yılına kadar Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından organize edildiği malumlarıdır.              

Ancak son yıllarda kıraat ilmi ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen yarışmalar, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığınca icra edilmektedir. Buradan hareketle hizmet bütünlüğünün sağlanması ve verimliliğin artırılması amacıyla; Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri çerçevesinde din görevlileri arasında düzenlenen söz konusu yarışmalarla ilgili gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi 2017 yılından itibaren ilgi onayla kurulumuza tevdi edilmiştir.              

Bu itibarla;              2017 yılında kutlanacak olan Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle,            

 I. Erkek din görevlileri arasında XIV. Hafızlık, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma, Ezanı Güzel Okuma ve kadın din görevlileri arasında IX. Hafızlık, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışmalarının ek-1 şartname doğrultusunda düzenlenmesini,            

 II. Erkek Kur'an kursu öğreticileri, imam hatip ve müezzin kayyımlar arasında düzenlenecek yarışmalarda;              a) Hafızlık Final Yarışmasının 30 Temmuz 2017 Pazar günü Bursa,              b) Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Final Yarışmasının 06 Ağustos 2017 Pazar günü Konya,              c)  Ezanı Güzel Okuma Final Yarışmasının 06 Ağustos 2017 Pazar günü Gaziantep,            

 III. Kadın Kur'an kursu öğreticileri arasında düzenlenecek yarışmalarda;              a) Hafızlık Final Yarışmasının 30 Temmuz 2017 Pazar günü Ordu,              b) Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Final Yarışmasının 06 Ağustos 2017 Pazar günü Erzincan, illerinde yapılmasını,            

 IV. Yarışmalarda dereceye girenlere verilecek ödüller ile seçici kurullara yapılacak ödemelerin karşılanması hususunun Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyetinin takdirlerine sunulmasını,              tensiplerinize arz ederim.


Hafiz Osman ŞAHİN  Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı
Uygun görüşle arz ederim. __/__/____ 
Prof. Dr. Yavuz ÜNAL Başkan Yardımcısı
O L U R
__/__/____ 


Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ Diyanet İşleri Başkanı
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.


Evrak Tarih ve Sayısı: 03/03/2017-E.7007
*BEK43AUAF*


T.C. BAŞBAKANLIK
Pin: 76802
Diyanet İşleri Başkanlığı
Adres: Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulv. No : 147/A 06800 Çankaya/Ankara Ayrıntılı bilgi için irtibat: Ömer Karakaya E-Posta: mushaflar@diyanet.gov.tr     Elektronik ağ:www.diyanet.gov.tr Tel: (312) 295 78 40    Faks: (312) 284 47 62  2
EK : Şartname ve Ekleri(17 sayfa).

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MUSHAFLARI İNCELEME VE KIRAAT KURULUNCA 2017 YILI CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI MÜNASEBETİYLE DÜZENLENECEK YARIŞMALARLA İLGİLİ ŞARTNAME Başkanlığımızca taşra teşkilatında görevli Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanlarında görev yapan erkek personel arasında Hafızlık, Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma ve Ezanı Güzel Okuma; Kur’an kursu öğreticisi unvanlarında görev yapan kadın personel arasında Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmaları düzenlenmektedir. 1. AMAÇ: Camiler ve Din Görevlileri Haftası Kutlama Etkinlikleri çerçevesinde personelin yeteneklerini geliştirme, planlı çalışma alışkanlığı kazanımını elde etme, mesleki ve kişisel gelişimlerinin artırılması ile hizmet süresi boyunca görev aşkı ve heyecanı içerisinde görevlerini cesaretle icra edecek şekilde kendilerine güven duymalarını sağlamaktır. Ayrıcaülkemizde Başkanlığımız Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu tarafından, yurtdışında da diğer ülkelerce düzenlenen uluslararası Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma yarışmalarında Türkiye’yi temsilen katılacak yarışmacıların; ulusal düzeyde yapılan yarışmalarla tecrübe edinerek uluslararası yarışmalarda daha iyi dereceler elde etmelerini hedeflemektedir. 2. YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI: Erkek Görevliler: Hafızlık, Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma ve Ezanı Güzel Okuma Yarışmalarına Başkanlığımız taşra teşkilatında görevli asıl, vekil ve sözleşmeli imam-hatip, müezzin-kayyım, Kur’an kursu öğreticisi unvanlarında görev yapan erkek personel, Kadın Görevliler: Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmalarına Başkanlığımız taşra teşkilatında görevli asıl ve sözleşmeli Kur’an kursu öğreticisi unvanlarında görev yapan kadın personel katılabilecektir. 3. MÜRACAAT: Şartları uygun olan personelimiz, 06–31 Mart 2017 tarihleri arasında bağlı bulundukları müftülüklere müracaat edebileceklerdir. İhtisas ve kıraat bölümü kursiyerlerinin müracaatları ilgili eğitim merkezi müdürlüğünce alınacaktır. Eğitim merkezlerindeki kısa süreli kursiyerlerin müracaatları ise eğitim merkezi müdürlüğünce kabul edilecek ve müracaat dilekçeleri kursiyerin bağlı bulunduğu müftülüğe gönderilecektir. Yarışmalara katılma şartlarını taşıyan personel, bu şartnamede belirtilen yarışmalardan kendisinin belirleyeceği sadece bir dalda yarışmaya müracaat edebilecek, aynı yıl içerisinde birden fazla yarışmaya müracaatı kabul edilmeyecektir. Erkek Görevliler: Hafızlık, Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma ve Ezanı Güzel Okuma Yarışmalarının önceki yıllarda yapılan Türkiye finallerine katılarak birinci, ikinci ve üçüncü olan personelin, Kadın Görevliler:  Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmalarının önceki yıllarda yapılan Türkiye finallerine katılarak birinci, ikinci ve üçüncü olan personelin müracaatları kabul edilmeyecektir. 4. UYGULAMA: 1) Hafızlık yarışmasında değerlendirme; ilgili kurullarca hıfzı kontrol, eda-sada ve tecvit üzerinden yapılacaktır. 2) Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma yarışmasında değerlendirme; ilgili kurullarca güzel okuma (eda), tecvit,  terennüm (makam) ve meal üzerinden yapılacaktır. Seçici kurul, Ek Liste-11’de belirlenen aşırlar arasından kura ile yarışmacının okuyacağı aşrı belirleyecek ve yarışmacıya okuduğu aşırdan bir ayet meali, varsa sebeb-i nüzul ile kelime bilgisini ölçmek amacıyla bir soru daha soracaktır. Bu hususta yarışmacılar, söz konusu listedeki aşırlardan “Kur’an Yolu Meal ve Tefsiri” isimli eserin ilgili bölümlerinden sorumlu tutulacaktır. EK-1

3) Ezanı Güzel Okuma yarışmasında değerlendirme; ilgili kurullarca fonetik/diksiyon/tecvit, güzel okuma (eda), makam ve güzel ses üzerinden yapılacaktır. 4) Erkek Görevliler: Hafızlık, Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma ile Ezanı Güzel Okuma Yarışmalarına, ilçe ve il bazında başlanacak ve yarışmaya katılım şartlarına sahip istekli bütün personelin katılımı sağlanacaktır. İlçe ve il merkezi birincileri belirlenecek, bunlar arasında il merkezinde yapılacak yarışma sonucunda bölge yarışmasında ili temsil edecek olan il birincisi tespit edilecektir. Bölgelerde düzenlenecek yarışmada Türkiye final yarışmasında bölgeyi temsil edecek bölge birincisi belirlenecektir. 5) Kadın Görevliler: Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmalarına, il bazında başlanacak ve yarışmaya katılım şartlarına sahip istekli bütün personelin katılması sağlanacaktır. İlçelerden müracaat edenler ildeki yarışmaya katılacaktır. İl birincileri böylece belirlenecektir. Büyükşehir statüsünde olan illerin yalnızca metropol ilçelerinde İlçe Seçici Kurulu oluşturulabilecek ve ilçe birincileri, bağlı oldukları il müftülüklerine bildirilecektir. Büyükşehirlerde metropol ilçe birincileri ile diğer ilçelerden müracaat edenler arasından il birincisi belirlenecektir. Bölgelerde düzenlenecek yarışmada Türkiye final yarışmasında bölgeyi temsil edecek bölge birincisi tespit edilecektir. 6) İhtisas ve Kıraat Bölümü Kursiyerleri: Birden fazla müracaat olması halinde ilgili dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürlüğünce belirlenecek seçici kurul marifetiyle bu şartnamede belirtilen usuller çerçevesinde yarışma yapılacak, yarışmada birinci olan kursiyerin ismi il birincisinin belirleneceği yarışmaya katılması temin edilmek üzere il müftülüğüne bildirilecektir. 7) İl, ilçe ve bölge merkezlerindeki yarışmalar halkın huzurunda ve daha çok katılımın sağlanması amacıyla cami içinde veya cami dışında uygun salonlarda yapılacaktır. Yarışma yeri, tarihi ve saati çeşitli yollarla vatandaşlarımıza duyurulacaktır. 8) Yarışmalar için mümkün mertebe öğle ve/veya ikindi namazlarından sonraki saatler tercih edilecektir. 5. SEÇİCİ KURULLAR: 5.1- Erkek Görevliler: Hafızlık, Kur’an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışmaları; 1) İl ve İlçe Seçici Kurulları: İl merkezlerinde ve görevli sayısı 30’dan fazla olan ilçe merkezlerinde; il veya ilçe müftüsünün başkanlığında, bir müftü yardımcısı, bir ilçe müftüsü, ilahiyat fakültesinden bir öğretim üyesi/görevlisi, dini yüksek ihtisas/eğitim merkezinden bir eğitim görevlisi, bir şube müdürü, imam hatip lisesi meslek dersi öğretmenlerinden bir kişi, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmenlerinden bir kişi, baş vaiz/uzman vaiz/vaizlerden bir kişi, aşere–takrip icazeti almış bir hafız ve rehber öğreticilerden bir kişi (yoksa hafız) olmak üzere en az beş kişiden oluşur. Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip, müezzin kayyım unvanlarındaki toplam görevli sayısı 30’dan az olan ilçe merkezlerinde seçici kurul oluşturulmaz ve bu ilçelerde yarışmalara katılmaya istekli olanlar il merkezindeki/metropol ilçedeki yarışmaya katılırlar. İlçede bir dalda gerçekleştirilen yarışmaya sadece bir personelin müracaat etmesi durumunda seçici kurul oluşturulmaz. Bu personel il birincisinin belirleneceği yarışmaya katılmak üzere ile bildirilir. 2) İl Seçici Kurulları: İl genelindeki seçmelerin yapılmasında il seçici kurulu; il müftüsünün başkanlığında, bir müftü yardımcısı, bir ilçe müftüsü, ilahiyat fakültesinden bir öğretim üyesi/görevlisi, dini yüksek ihtisas/eğitim merkezinden bir eğitim görevlisi, imam hatip lisesinden bir meslek dersi öğretmeni, baş vaiz/uzman vaiz/vaizlerden bir kişi, aşere – takrip icazeti almış bir hafız ve bir rehber öğreticiden (yoksa hafız) olmak üzere en az beş kişiden oluşur. 3) Bölge Seçici Kurulları: Yarışmanın yapılacağı ilin müftüsünün başkanlığında; bir müftü yardımcısı, bir ilçe müftüsü, ilahiyat fakültesi öğretim üyelerinden/görevlilerinden iki kişi, dini yüksek ihtisas/eğitim merkezinden iki eğitim görevlisi, imam hatip lisesinden bir meslek dersi öğretmeni ve aşere – takrip icazeti almış bir hafız (yoksa hafız) olmak üzere en az beş kişiden oluşur.

5.2- Kadın Görevliler: Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmaları; 1) İl Seçici Kurulları: İl merkezlerinde il müftüsünün başkanlığında, bir müftü yardımcısı, bir ilçe müftüsü, ilahiyat fakültesinden bir öğretim üyesi/görevlisi, dini yüksek ihtisas/eğitim merkezinden bir eğitim görevlisi, bir şube müdürü, imam hatip lisesinden bir meslek dersi öğretmeni, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmenlerinden bir kişi, başvaiz/uzman vaiz/vaizlerden bir kişi, din hizmetleri uzmanı, aşere-takrip icazeti almış bir hafız (yoksa hafız) ve bir rehber öğretici olmak üzere en az beş kişiden oluşur. Kurul, varsa ikisi veya üçü kadın personel arasından seçilir. 2) Metropol İlçe Seçici Kurulları: İlçe merkezlerinde ilçe müftüsünün başkanlığında, bir ilçe müftüsü, ilahiyat fakültesi öğretim üyelerinden/görevlilerinden bir kişi, dini yüksek ihtisas/eğitim merkezinden bir eğitim görevlisi, bir şube müdürü, imam hatip lisesinden bir meslek dersi öğretmeni, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmenlerinden bir kişi, baş vaiz/uzman vaiz/vaizlerden bir kişi, din hizmetleri uzmanı, aşere - takrip icazeti almış bir hafız (yoksa hafız) ve bir rehber öğretici olmak üzere en az beş kişiden oluşur. Kurul, varsa ikisi veya üçü kadın personel arasından seçilir. 3) Bölge Seçici Kurulları: Yarışmanın yapılacağı ildeki il müftüsünün başkanlığında, bir müftü yardımcısı, ilahiyat fakültesi öğretim üyelerinden/görevlilerinden iki kişi, dini yüksek ihtisas/eğitim merkezinden iki eğitim görevlisi, imam hatip lisesinden bir meslek dersi öğretmeni, baş/uzman/vaizlerden bir kişi, din hizmetleri uzmanı, aşere–takrip icazeti almış bir hafız (yoksa hafız) olmak üzere en az beş kişiden oluşur. Kurul, varsa ikisi veya üçü kadın personel arasından seçilir. 5.3- Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Seçici Kurulları: Dini yüksek ihtisas/eğitim merkezlerinde; müdürün başkanlığında, bir müftü yardımcısı, bir ilçe müftüsü, ilahiyat fakültesinden bir öğretim üyesi/görevlisi, dini yüksek ihtisas/eğitim merkezinden iki eğitim görevlisi, bir şube müdürü, imam hatip lisesi meslek dersi öğretmenlerinden bir kişi, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmenlerinden bir kişi, başvaiz/uzman vaiz/vaizlerden bir kişi, aşere – takrip icazeti almış bir hafız ve rehber öğreticilerden bir kişi (yoksa hafız) olmak üzere en az beş kişiden oluşur.
5.4- Yüksek Seçici Kurul: Diyanet İşleri Başkanlığınca tespit edilecektir. 5.5- Seçici Kurullar ile İlgili Diğer Hususlar: 1) Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmaları seçici kurullarında hafız olanlar tercih edilecek, bulunmaması halinde diğer görevlilerden oluşturulacaktır. 2) Ezanı Güzel Okuma Yarışmaları seçici kurullarında Dini Musiki Hizmet İçi Eğitim Kurslarından geçmiş öğretmenler, müftüler ve hafızlar tercih edilecektir. Bu özelliklere sahip görevli bulunmaması halinde söz konusu kurullar Dini Musiki’ye yatkın, bu alanda birikimi ve çalışması olan diğer görevlilerden oluşturulacaktır. 3) Her yarışma için ayrı bir seçici kurul oluşturulacaktır. Yeterli sayıda görevli bulunmaması halinde, bir görevliye birden fazla seçici kurulda görev verilebilecektir. Kur’an-ı Kerim ve Ezanı Güzel Okuma yarışmasını tek seçici kurul yapabilecektir. 6. DEĞERLENDİRME ESASLARI: 1. Hafızlık Yarışmasında İlçe, İl ve Bölge Seçici Kurulları Şu Hususlara Dikkat Eder: 1) GENEL İLKELER: 1. Yarışma sırası kura ile belirlenecektir. 2. Her adaya üç soru sorulacaktır. 3. Önceden hazırlanan sorular kura ile belirlenecektir.

2) SORULAR: 1- Birinci soru sayfa başından sayfa sonuna kadar olacak (soru 1.-10. cüzlerden sorulacak), 2- İkinci soru sayfa geçişli olacak (sayfa sonundan diğer sayfaya geçebilecek ve soru 11.20. cüzlerden sorulacak), 3- Üçüncü soru sure geçişli olacak (soru 21.-30. cüzlerden sorulacak), 4- Yarışmacıya her soru için beşer dakikalık süre tanınacaktır. 3) OKUYUŞ TARZI: 1. Okuyuşlarda aday hadr, tedvir veya tahkik usullerinden birini seçebilecektir. Hafızlık yarışmalarında tercih edilen okuma usulü tedvirdir. 2. Aday hezreme şeklinde (aşırı süratli) veya her bir soru için tanınan beşer dakikalık süreyi aşarak çok ağır okursa toplamda 5 puan kırılacaktır. 4) NOT BAREMİ: 1. Hıfzda her soru 20 puandır (20x3=60). 2. Tecvid ve meharic-i huruf 25 puandır. 3. Eda-sada 15 puandır. 5) DEĞERLENDİRME: 1. Aday takılır veya müşabehata kaçarsa geriden almasına iki defa imkân verilecektir. Birinci tekrarda okuyabilirse bir puan, ikinci tekrarda okuyabilirse iki puan düşülecektir. Aday takılır ve kurul tarafından hatırlatma yapılınca devam edebilirse üç puan daha düşülecektir. 2. Aday takılır, hatırlatmaya rağmen devam edemezse o soruyu okuyamamış sayılacak ve bu soruya puan verilmeyecektir. 3. Aday hezreme şeklinde (aşırı süratli) veya her bir soru için tanınan beşer dakikalık süreyi aşarak çok ağır okursa toplamda 5 puan kırılacaktır. 6) TECVİT: 1. Her tecvit ve meharic-i huruf hatasından bir puan düşülecektir. 2. Her hareke hatasından bir puan düşülecektir. 3. Her eksik/zayıf tecvit, mahreç ve sıfat uygulamasından dolayı yarım puan düşülecektir. 7) EDA-SADA: Puanlamada okuyucunun eda ve sadası yönünden değerlendirme, Seçici Kurul Üyelerinin takdirine bırakılmıştır. İ. Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmasında; İlçe, İl ve Bölge Seçici Kurulları Şu Hususlara Dikkat Eder: 1) GENEL İLKELER: 1. Sorular önceden eşit uzunlukta hazırlanacak ve bir sayfadan fazla olmayacaktır. 2. Yarışma sırası ve sorusu kura ile belirlenecek ve 10 dakikalık hazırlık süresi tanınacaktır. 3. Yarışmacıların yarışma okuyuşu 10 dakikayı geçmeyecektir. 2) OKUYUŞ TARZI: Tahkik usulünde okunacaktır. 3) NOT BAREMİ: 1. Tecvit, meharic-i huruf ve sıfat-ı huruf 50 puandır. 2. Eda-sada, makam ve terennüm 40 puandır. 3. Meal 10 puandır.

4) DEĞERLENDİRME: 1. Her tecvit kuralı ihlalinde bir puan düşülecektir. 2. Her meharic-i huruf ihlalinde bir puan düşülecektir. 3. Her vakıf, vasl ve ibtida hatasında bir puan düşülecektir. 4. Manayı bozacak şekilde kelimeyi veya harekeyi yanlış okuma ile oluşan galattan iki puan düşülecektir. 5. Her eksik/zayıf tecvit, mahreç ve sıfat uygulamasından dolayı yarım puan düşülecektir. 6. Aday hadr veya tedvir usulünde okursa beş puan düşülecektir. 7. Eda-sada-makam ve terennüm yönünden değerlendirme Seçici Kurul üyesinin takdirine bırakılmıştır.
2. Ezanı Güzel Okuma Yarışması İlçe, İl ve Bölge Seçici Kurulları Şu Hususlara Dikkat Eder: 1) GENEL İLKELER: 1. Yarışma sırası kura ile belirlenecektir. 2. Yarışmacıya bir ezan okutulacak, aynı ezanda iki makam uygulanacaktır. 3. Okuyucular, uygulayacakları iki makamı Saba, Uşşak, Rast, Segâh ve Hicaz makamlarından seçerek kendileri belirleyecekler, ilk makamdan seçtiği diğer makama geçiş yapacaktır. 4. 10 dakikalık süre tanınacaktır. 5. Yarışmacının hatalarından dolayı müdahale edilmeyecektir. 2) NOT BAREMİ: 1. Eda ve sada 25 puan, 2. Fonetik/diksiyon/tecvit 25 puan, 3. Güzel ses 25 puan, 4. Makamı uygulama 25 puandır. 3) DEĞERLENDİRME: 1. Her fonetik/diksiyon/tecvit kuralını ihlalden beş puan düşülecektir. 2. Makamı uygulayamadığı takdirde beş puan düşülecektir. 3. İki makam arasındaki geçişte, ara bir makam kullanılarak geçiş yapıldığı takdirde üç puan düşülecektir. 4. Eda ve sada, güzel ses ve sesi seçtiği makama uygun kullanıp kullanamadığının değerlendirmesi Seçici Kurul üyesinin takdirine bırakılmıştır.
3. Yarışmacıların puanı, yarışma Seçici Kurul Üyeleri tarafından verilen puanların aritmetik ortalamasıdır. Eşitlik olması halinde sırasıyla (not baremindeki) değerlendirmeye esas olan hususlardaki puanlara bakılacak, eşitlik bozulmadığı takdirde kur’a çekimine gidilecektir. 8. YARIŞMA TAKVİMİ, BÖLGE MERKEZLERİ VE BU MERKEZLERE DÂHİL İLLER: Yarışma takvimleri, bölge merkezleri ile bu bölgelere dâhil iller (Ek-1,2,3,4,5,6,7,8)’de, duyuru metinleri ise (Ek-9, 10)’da belirtilmiştir. 9. ÖDÜLLER: Yarışmalarda başarılı olan personele il ve ilçe müftülüklerince teşvik ödülleri verilebilir. Türkiye 1. 2. ve 3.’lerine Başkanlıkça Camiler ve Din Görevlileri Haftası resmi açılış merasiminde aşağıdaki ödüller verilecektir. A- Hafızlık Final Yarışmalarında dereceye girenlerden: Birinciye 10.000 ₺ İkinciye  9.000 ₺ Üçüncüye  8.000 ₺

B- Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmalarında dereceye girenlerden: Birinciye   6.000 ₺ İkinciye  5.000 ₺ Üçüncüye  4.000 ₺ C- Ezanı Güzel Okuma Yarışmalarında dereceye girenlerden: Birinciye   5.000 ₺ İkinciye  4.000 ₺ Üçüncüye  3.000 ₺ D- Ayrıca, Türkiye final yarışmasına katılıp ilk üç dereceye giremeyen bölge birincilerinden: -Hafızlık final yarışmasında dereceye giremeyenlere:                    1.000 ₺ -Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma final yarışmasında dereceye giremeyenlere: 750 ₺ -Ezanı Güzel Okuma final yarışmasında dereceye giremeyenlere:  500 ₺ ödül verilecektir. 10. DİĞER ŞARTLAR: 1) İlgili Kurullarca yapılan değerlendirme sonuçları ve kararları bir tutanakla tespit edilerek özel dosyasında saklanır. 2) İl ve bölge yarışmalarının yapılacağı il müftülükleri, yarışmalarla ilgili koordineyi sağlayacak, ayrıca yarışmacı personelle Seçici Kurul Üyelerinin iaşe ve ibatelerini de karşılayacaktır. 3) Yarışmaların sonuçları, yarışmaları takip eden hafta içinde il müftülüğüne, bölge final yarışma merkezine, bölge yarışmalarının sonuçları ise aynı süre içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığına (Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığına) bildirilecektir. 4) Yarışma sonuçları, tutanakların Seçici Kurulda görevli bütün üyelerce imzalanmasından sonra ilan edilecektir. Dereceye giren personele mahallince hazırlanan ödüller protokol sırasına göre yetkililerce verilecektir. 5) İlden bölge merkezlerine yarışmacı olarak gidecek personele ve bölge birincisi olarak Türkiye finallerine katılacak personele görevlendirme onayı alınacak ve mahalli saymanlıkça yol hariç bir gün süreyle yolluk ve yevmiyeleri ödenecektir. 6) Türkiye finalleri Diyanet İşleri Başkanlığı’nca görüntülü olarak kayda alınacak, Başkanlık bunları yayınlama, çoğaltma ve satma hakkına sahip olacaktır. Final yarışmalarına katılanlara verilen ödüller, “telif hakkı ödemesi” yerine sayılacaktır. 7) Yarışmalara katılan personel, bu şartname hükümlerini ve seçici kurul kararlarını kabul etmiş sayılacaktır. Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kararları geçerlidir. 8) İl/İlçe ve bölge seçici kurullarında, 1) Üye olarak görevlendirilenlerden kurumlarınca yolluk ve yevmiye ödenmeyenlere azami net 100-(Yüz) ₺ ile iaşe,  ibate ve yol masrafları, 2) Yüksek Seçici Kurullarda başkan ve üye olarak görevlendirilenlerden kurumlarınca yolluk ve yevmiye ödenmeyenlere azami net 150-(Yüzelli) ₺ ile iaşe,  ibate ve yol masrafları, Türkiye Diyanet Vakfınca/Şubelerce karşılanır.

EK-1 ERKEK DİN GÖREVLİLERİ HAFIZLIK VE KUR’AN-I KERİMİ GÜZEL OKUMA YARIŞMALARI TAKVİMİ 1) HAFIZLIK YARIŞMASI: a) İl ve ilçelerdeki yarışmalar ve bunların değerlendirilmesi, seçici kurullar tarafından 28 Nisan 2017 Cuma günü çalışma saati bitimine kadar sonuçlandırılacaktır. Yarışmalarda birinci olan personelin isimleri aynı tarihte İl Seçici Kurullarına bildirilecektir. İlçe sayısı beş ve beşten az olan illerde İlçe Seçici Kurulları ikinci ve üçüncü olanları da bildirecektir. b) İl Seçici Kurulları, il birincilerinin seçimi ile ilgili bütün işlemleri 15 Mayıs 2017 Pazartesi günü çalışma saati bitimine kadar sonuçlandıracaktır. Yarışmalarda birinci olan personelin isimlerini yarışmayı takip eden hafta içinde bölge final yarışma merkezi, il müftülüğüne (Bölge Seçici Kurullarına) bildireceklerdir. c) Bölge Seçici Kurulları, bölge yarışmalarını 11 Haziran 2017 Pazar günü (Ek-4)’te belirtilen bölge merkezlerinde yapacak, yarışmalarda birinci olanın ismini aynı tarihte Başkanlığa göndereceklerdir. d) Yüksek Seçici Kurul XIV. Türkiye Hafızlık Final Yarışmasını 30 Temmuz 2017 Pazar günü Bursa’da yapacaktır. HAFIZLIK YARIŞMASI TAKVİMİ
 
Müracaat tarihi: 06–31 Mart 2017 tarihleri arası İl ve ilçelerdeki yarışmaların son tarihi: 28 Nisan 2017 İl birincilerinin belirlenmesinin son tarihi: 15 Mayıs 2017           Bölge yarışmalarının yapılacağı tarih: 11 Haziran 2017 Türkiye finalinin yapılacağı tarih : 30 Temmuz 2017
2) KUR’AN-I KERİMİ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI: a) İl ve ilçelerdeki yarışmalar ve bunların değerlendirilmesi, Seçici Kurullar tarafından 05 Mayıs 2017 Cuma günü çalışma saati bitimine kadar sonuçlandırılacaktır. Yarışmalarda birinci olan personelin isimleri aynı tarihte İl Seçici Kurullarına bildirilecektir. İlçe sayısı beş ve beşten az olan illerde İlçe Seçici Kurulları ikinci ve üçüncü olanları da bildirecektir. b) İl Seçici Kurulları, il birincilerinin seçimi ile ilgili bütün işlemleri 18 Mayıs 2017 Perşembe günü çalışma saati bitimine kadar sonuçlandıracaktır. Yarışmalarda birinci olan personelin isimlerini aynı tarihte bölge final yarışması merkezi, il müftülüğüne (Bölge Seçici Kurullarına) bildirecektir. c) Bölge Seçici Kurulları, bölge yarışmalarını 18 Haziran 2017 Pazar günü (Ek-5)’te belirtilen bölge merkezlerinde yapacak, yarışmalarda birinci olanların isimlerini aynı tarihte Başkanlığa bildirecektir. d) Yüksek Seçici Kurul XIV. Türkiye Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Final Yarışmasını             06 Ağustos 2017 Pazar günü Konya’da yapacaktır. 
KUR’AN-I KERİMİ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI TAKVİMİ
Müracaat tarihi : 06–31 Mart 2017 tarihleri arası İl ve ilçelerdeki yarışmaların son tarihi: 05 Mayıs 2017 İl birincilerinin belirlenmesinin son tarihi: 18 Mayıs 2017 Bölge yarışmalarının yapılacağı tarih: 18 Haziran 2017 Türkiye finalinin yapılacağı tarih : 06 Ağustos 2017 

EK-2
ERKEK DİN GÖREVLİLERİ EZANI GÜZEL OKUMA YARIŞMASI TAKVİMİ 1) EZANI GÜZEL OKUMA YARIŞMASI: a) İl ve ilçelerdeki yarışmalar ve bunların değerlendirilmesi, seçici kurullar tarafından 09 Mayıs 2017 Salı günü çalışma saati bitimine kadar sonuçlandırılacaktır. Yarışmalarda birinci olan personelin isimleri aynı tarihte İl Seçici Kurullarına bildirilecektir. İlçe sayısı beş ve beşten az olan illerde İlçe Seçici Kurulları ikinci ve üçüncü olanları da bildirecektir. b) İl Seçici Kurulları, il birincilerinin seçimi ile ilgili bütün işlemleri 24 Mayıs 2017 Çarşamba günü çalışma saati bitimine kadar sonuçlandıracaktır. Yarışmalarda birinci olan personelin isimlerini aynı tarihte Bölge final yarışması merkezi, il müftülüğüne (Bölge Seçici Kurullarına) bildirecektir. c) Bölge Seçici Kurulları, bölge yarışmalarını 02 Temmuz 2017 Pazar günü (Ek-6)’te belirtilen bölge merkezlerinde yapacak, yarışmalarda birinci olanların isimlerini aynı tarihte Başkanlığa bildirecektir. d) Yüksek Seçici Kurul XIV. Türkiye Ezanı Güzel Okuma Final Yarışmasını 06 Ağustos 2017 Pazar günü Gaziantep’te yapacaktır. EZANI GÜZEL OKUMA YARIŞMASI TAKVİMİ
 
Müracaat tarihi : 06–31 Mart 2017 tarihleri arası İl ve ilçelerdeki yarışmaların son tarihi: 09 Mayıs 2017 İl birincilerinin belirlenmesinin son tarihi: 24 Mayıs 2017 Bölge yarışmalarının yapılacağı tarih: 02 Temmuz 2017 Türkiye finalinin yapılacağı tarih :  06 Ağustos 2017

EK-3 KADIN DİN GÖREVLİLERİ KUR’AN-I KERİMİ GÜZEL OKUMA VE HAFIZLIK YARIŞMALARI TAKVİMİ
1) HAFIZLIK YARIŞMASI: a) İl Seçici Kurulları, il birincilerinin seçimi ile ilgili bütün işlemleri 26 Nisan 2017 Çarşamba günü çalışma saati bitimine kadar sonuçlandıracaktır. Yarışmalarda birinci olan personelin isimlerini yarışmayı takip eden hafta içinde bölge final yarışma merkezi il müftülüğüne (Bölge Seçici Kurullarına) bildireceklerdir. b) Bölge Seçici Kurulları, bölge yarışmalarını 14 Mayıs 2017 Pazar günü (Ek-8)’de belirtilen bölge merkezlerinde yapacak, yarışmalarda birinci olanın ismini aynı tarihte Başkanlığa göndereceklerdir. c) Yüksek Seçici Kurul IX. Kadın Din Görevlileri Türkiye Hafızlık Final Yarışmasını 30 Temmuz 2017 Pazar günü Ordu’da yapacaktır.


HAFIZLIK YARIŞMASI TAKVİMİ
 
 
Müracaat tarihi: 06–31 Mart 2017 tarihleri arası İl birincilerinin belirlenmesinin son tarihi: 26 Nisan 2017 Bölge yarışmalarının yapılacağı tarih: 14 Mayıs 2017 Türkiye finalinin yapılacağı tarih: 30 Temmuz 2017
2) KUR’AN-I KERİMİ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI: a) İl Seçici Kurulları, il birincilerinin seçimi ile ilgili bütün işlemleri 03 Mayıs 2017 Çarşamba günü çalışma saati bitimine kadar sonuçlandıracaktır. Yarışmalarda birinci olan personelin isimlerini aynı tarihte bölge final yarışması merkezi il müftülüğüne (Bölge Seçici Kurullarına) bildirecektir. b) Bölge Seçici Kurulları, bölge yarışmalarını 20 Mayıs 2017 Cumartesi günü (Ek-9)’da belirtilen bölge merkezlerinde yapacak, yarışmalarda birinci olanların isimlerini aynı tarihte Başkanlığa bildirecektir. c) Yüksek Seçici Kurul IX. Kadın Din Görevlileri Türkiye Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Final Yarışmasını 06 Ağustos 2017 Pazar günü Erzincan’da yapacaktır.


KUR’AN-I KERİMİ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI TAKVİMİ
 
Müracaat tarihi : 06–31 Mart 2017 tarihleri arası İl birincilerinin belirlenmesinin son tarihi: 03 Mayıs 2017 Bölge yarışmalarının yapılacağı tarih: 20 Mayıs 2017 Türkiye finalinin yapılacağı tarih :  06 Ağustos 2017

EK-4 ERKEK DİN GÖREVLİLERİ HAFIZLIK YARIŞMASI BÖLGE MERKEZLERİ VE BU BÖLGELERDE YARIŞMAYA KATILACAK İLLER

(Bölge Yarışma Tarihi 11 Haziran 2017) 1. BÖLGE YARIŞMA 2. BÖLGE YARIŞMA 3. BÖLGE YARIŞMA MERKEZİ: ADIYAMAN MERKEZİ: AMASYA MERKEZİ: KİLİS 1- DİYARBAKIR 1- SAMSUN 1- ADANA 2- ADIYAMAN 2- GİRESUN 2- OSMANİYE 3- MARDİN 3- ORDU 3- KİLİS 4- BATMAN 4- SİNOP 4- HATAY 5- ŞANLIURFA 5- AMASYA 5- K.MARAŞ 6- GAZİANTEP 6- ÇORUM 6- MERSİN 7- MALATYA 7- TOKAT 7- KARAMAN 8- ELAZIĞ 8- TRABZON 9- RİZE
4. BÖLGE YARIŞMA 5. BÖLGE YARIŞMA 6. BÖLGE YARIŞMA MERKEZİ: GÜMÜŞHANE MERKEZİ: SİVAS MERKEZİ: KIRKLARELİ 1- AĞRI 1- SİVAS 1- ÇANAKKALE 2- ERZİNCAN 2- NEVŞEHİR 2- YALOVA 3- KARS 3- KIRŞEHİR 3- BURSA 4- BAYBURT 4- YOZGAT 4- KIRKLARELİ 5- ERZURUM 5- NİĞDE 5- TEKİRDAĞ 6- ARTVİN 6- KAYSERİ 6- EDİRNE 7- TUNCELİ 7- AKSARAY 7- BALIKESİR 8- ARDAHAN 8- KONYA 8- KÜTAHYA 9- GÜMÜŞHANE 9- KOCAELİ 10-SAKARYA 11-BİLECİK 7. BÖLGE YARIŞMA 8. BÖLGE YARIŞMA 9. BÖLGE YARIŞMA MERKEZİ: MANİSA MERKEZİ: ZONGULDAK MERKEZİ: BİTLİS 1- AYDIN 1- KIRIKKALE 1- HAKKARİ 2- ANTALYA 2- ÇANKIRI 2- ŞIRNAK 3- UŞAK 3- KARABÜK 3- SİİRT 4- MANİSA 4- BOLU 4- VAN 5- ISPARTA 5- KASTAMONU 5- IĞDIR 6- İZMİR 6- ANKARA 6- BİTLİS 7- BURDUR 7- ESKİŞEHİR 7- MUŞ 8- MUĞLA 8- ZONGULDAK 8- BİNGÖL 9- DENİZLİ 9- DÜZCE 10-AFYONKARAHİSAR 10-BARTIN
10. BÖLGE YARIŞMA MERKEZİ: İSTANBUL
TÜRKİYE HAFIZLIK FİNAL YARIŞMASI FİNAL MERKEZİ:  BURSA TÜRKİYE HAFIZLIK FİNAL YARIŞMASI TARİHİ: 30 TEMMUZ 2017


EK-5 ERKEK DİN GÖREVLİLERİ KUR’AN-I KERİM’İ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI BÖLGE MERKEZLERİ VE BU BÖLGELERDE YARIŞMAYA KATILACAK İLLER (Bölge Yarışma Tarihi 18 Haziran 2017) 1. BÖLGE YARIŞMA 2. BÖLGE YARIŞMA 3. BÖLGE YARIŞMA MERKEZİ: MARDİN MERKEZİ: TOKAT MERKEZİ: MERSİN 1- DİYARBAKIR 1- SAMSUN 1- ADANA 2- ADIYAMAN 2- GİRESUN 2- OSMANİYE 3- MARDİN 3- ORDU 3- KİLİS 4- BATMAN 4- SİNOP 4- HATAY 5- ŞANLIURFA 5- AMASYA 5- K.MARAŞ 6- GAZİANTEP 6- ÇORUM 6- MERSİN 7- MALATYA 7- TOKAT 7- KARAMAN 8- ELAZIĞ 8- TRABZON 9- RİZE
4. BÖLGE YARIŞMA 5. BÖLGE YARIŞMA 6. BÖLGE YARIŞMA MERKEZİ: ERZURUM MERKEZİ: AKSARAY MERKEZİ: YALOVA 1- AĞRI 1- SİVAS 1- ÇANAKKALE 2- ERZİNCAN 2- NEVŞEHİR 2- YALOVA 3- KARS 3- KIRŞEHİR 3- BURSA 4- BAYBURT 4- YOZGAT 4- KIRKLARELİ 5- ERZURUM 5- NİĞDE 5- TEKİRDAĞ 6- ARTVİN 6- KAYSERİ 6- EDİRNE 7- TUNCELİ 7- AKSARAY 7- BALIKESİR 8- ARDAHAN 8- KONYA 8- KÜTAHYA 9- GÜMÜŞHANE 9- KOCAELİ 10-SAKARYA 11-BİLECİK 7. BÖLGE YARIŞMA 8. BÖLGE YARIŞMA 9. BÖLGE YARIŞMA MERKEZİ: AYDIN MERKEZİ: KASTAMONU MERKEZİ: MUŞ 1- AYDIN 1- KIRIKKALE 1- HAKKARİ 2- ANTALYA 2- ÇANKIRI 2- ŞIRNAK 3- UŞAK 3- KARABÜK 3- SİİRT 4- MANİSA 4- BOLU 4- VAN 5- ISPARTA 5- KASTAMONU 5- IĞDIR 6- İZMİR 6- ANKARA 6- BİTLİS 7- BURDUR 7- ESKİŞEHİR 7- MUŞ 8- MUĞLA 8- ZONGULDAK 8- BİNGÖL 9- DENİZLİ 9- DÜZCE 10-AFYONKARAHİSAR 10-BARTIN
10. BÖLGE YARIŞMA MERKEZİ: İSTANBUL 1- İSTANBUL TÜRKİYE KUR’AN-I KERİM’İ GÜZEL OKUMA FİNAL MERKEZİ: KONYA TÜRKİYE KUR’AN-I KERİMİ GÜZEL OKUMA FİNAL YARIŞMASI TARİHİ: 06 AĞUSTOS 2017


EK-6 ERKEK DİN GÖREVLİLERİ EZANI GÜZEL OKUMA YARIŞMASI BÖLGE MERKEZLERİ VE BU BÖLGELERDE YARIŞMAYA KATILACAK İLLER (Bölge Yarışma Tarihi: 02 Temmuz 2017) 1. BÖLGE YARIŞMA 2. BÖLGE YARIŞMA 3. BÖLGE YARIŞMA MERKEZİ: ELAZIĞ MERKEZİ: ÇORUM MERKEZİ: KARAMAN 1- DİYARBAKIR 1- SAMSUN 1- ADANA 2- ADIYAMAN 2- GİRESUN 2- OSMANİYE 3- MARDİN 3- ORDU 3- KİLİS 4- BATMAN 4- SİNOP 4- HATAY 5- ŞANLIURFA 5- AMASYA 5- K.MARAŞ 6- GAZİANTEP 6- ÇORUM 6- MERSİN 7- MALATYA 7- TOKAT 7- KARAMAN 8- ELAZIĞ 8- TRABZON 9- RİZE
4. BÖLGE YARIŞMA 5. BÖLGE YARIŞMA 6. BÖLGE YARIŞMA MERKEZİ: BAYBURT MERKEZİ: KAYSERİ MERKEZİ: EDİRNE 1- AĞRI 1- SİVAS 1- ÇANAKKALE 2- ERZİNCAN 2- NEVŞEHİR 2- YALOVA 3- KARS 3- KIRŞEHİR 3- BURSA 4- BAYBURT 4- YOZGAT 4- KIRKLARELİ 5- ERZURUM 5- NİĞDE 5- TEKİRDAĞ 6- ARTVİN 6- KAYSERİ 6- EDİRNE 7- TUNCELİ 7- AKSARAY 7- BALIKESİR 8- ARDAHAN 8- KONYA 8- KÜTAHYA 9- GÜMÜŞHANE 9- KOCAELİ 10-SAKARYA 11-BİLECİK 7. BÖLGE YARIŞMA 8. BÖLGE YARIŞMA 9. BÖLGE YARIŞMA MERKEZİ: A.KARAHİSAR MERKEZİ: KARABÜK MERKEZİ: IĞDIR 1- AYDIN 1- KIRIKKALE 1- HAKKÂRİ 2- ANTALYA 2- ÇANKIRI 2- ŞIRNAK 3- UŞAK 3- KARABÜK 3- SİİRT 4- MANİSA 4- BOLU 4- VAN 5- ISPARTA 5- KASTAMONU 5- IĞDIR 6- İZMİR 6- ANKARA 6- BİTLİS 7- BURDUR 7- ESKİŞEHİR 7- MUŞ 8- MUĞLA 8- ZONGULDAK 8- BİNGÖL 9- DENİZLİ 9- DÜZCE 10-AFYONKARAHİSAR 10-BARTIN
10. BÖLGE YARIŞMA MERKEZİ: İSTANBUL 1- İSTANBUL
TÜRKİYE EZANI GÜZEL OKUMA FİNAL MERKEZİ: GAZİANTEP
TÜRKİYE EZANI GÜZEL OKUMA FİNAL YARIŞMASI TARİHİ: 06 AĞUSTOS 2017


EK-7
KADIN DİN GÖREVLİLERİ HAFIZLIK YARIŞMASI BÖLGE MERKEZLERİ VE BU BÖLGELERDE YARIŞMAYA KATILACAK İLLER (Bölge Yarışma Tarihi 14 Mayıs 2017)
1. BÖLGE YARIŞMA 2. BÖLGE YARIŞMA 3. BÖLGE YARIŞMA MERKEZİ: BATMAN MERKEZİ: SAMSUN MERKEZİ: HATAY 1- DİYARBAKIR 1- SAMSUN 1- ADANA 2- ADIYAMAN 2- GİRESUN 2- OSMANİYE 3- MARDİN 3- ORDU 3- KİLİS 4- BATMAN 4- SİNOP 4- HATAY 5- ŞANLIURFA 5- AMASYA 5- K.MARAŞ 6- GAZİANTEP 6- ÇORUM 6- MERSİN 7- MALATYA 7- TOKAT 7- KARAMAN 8- ELAZIĞ 8- TRABZON 9- RİZE
4. BÖLGE YARIŞMA 5. BÖLGE YARIŞMA 6. BÖLGE YARIŞMA MERKEZİ: ARDAHAN MERKEZİ: NİĞDE MERKEZİ: ÇANAKKALE 1- AĞRI 1- SİVAS 1- ÇANAKKALE 2- ERZİNCAN 2- NEVŞEHİR 2- YALOVA 3- KARS 3- KIRŞEHİR 3- BURSA 4- BAYBURT 4- YOZGAT 4- KIRKLARELİ 5- ERZURUM 5- NİĞDE 5- TEKİRDAĞ 6- ARTVİN 6- KAYSERİ 6- EDİRNE 7- TUNCELİ 7- AKSARAY 7- BALIKESİR 8- ARDAHAN 8- KONYA 8- KÜTAHYA 9- GÜMÜŞHANE 9- KOCAELİ 10-SAKARYA 11-BİLECİK 7. BÖLGE YARIŞMA 8. BÖLGE YARIŞMA 9. BÖLGE YARIŞMA MERKEZİ: BURDUR MERKEZİ: BARTIN MERKEZİ: HAKKARİ 1- AYDIN 1- KIRIKKALE 1- HAKKÂRİ 2- ANTALYA 2- ÇANKIRI 2- ŞIRNAK 3- UŞAK 3- KARABÜK 3- SİİRT 4- MANİSA 4- BOLU 4- VAN 5- ISPARTA 5- KASTAMONU 5- IĞDIR 6- İZMİR 6- ANKARA 6- BİTLİS 7- BURDUR 7- ESKİŞEHİR 7- MUŞ 8- MUĞLA 8- ZONGULDAK 8- BİNGÖL 9- DENİZLİ 9- DÜZCE 10-AFYONKARAHİSAR 10-BARTIN 10. BÖLGE YARIŞMA MERKEZİ: İSTANBUL 1- İSTANBUL
TÜRKİYE HAFIZLIK FİNAL YARIŞMASI FİNAL MERKEZİ: ORDU TÜRKİYE HAFIZLIK FİNAL YARIŞMASI TARİHİ: 30 TEMMUZ 2017


EK-8 KADIN DİN GÖREVLİLERİ KUR’AN-I KERİM’İ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI BÖLGE MERKEZLERİ VE BU BÖLGELERDE YARIŞMAYA KATILACAK İLLER (Bölge Yarışma Tarihi 26 Mayıs 2017) 1. BÖLGE YARIŞMA 2. BÖLGE YARIŞMA 3. BÖLGE YARIŞMA MERKEZİ: MALATYA MERKEZİ: GİRESUN MERKEZİ: K.MARAŞ 1- DİYARBAKIR 1- SAMSUN 1- ADANA 2- ADIYAMAN 2- GİRESUN 2- OSMANİYE 3- MARDİN 3- ORDU 3- KİLİS 4- BATMAN 4- SİNOP 4- HATAY 5- ŞANLIURFA 5- AMASYA 5- K.MARAŞ 6- GAZİANTEP 6- ÇORUM 6- MERSİN 7- MALATYA 7- TOKAT 7- KARAMAN 8- ELAZIĞ 8- TRABZON 9- RİZE
4. BÖLGE YARIŞMA 5. BÖLGE YARIŞMA 6. BÖLGE YARIŞMA MERKEZİ: KARS MERKEZİ: NEVŞEHİR MERKEZİ: BALIKESİR 1- AĞRI 1- SİVAS 1- ÇANAKKALE 2- ERZİNCAN 2- NEVŞEHİR 2- YALOVA 3- KARS 3- KIRŞEHİR 3- BURSA 4- BAYBURT 4- YOZGAT 4- KIRKLARELİ 5- ERZURUM 5- NİĞDE 5- TEKİRDAĞ 6- ARTVİN 6- KAYSERİ 6- EDİRNE 7- TUNCELİ 7- AKSARAY 7- BALIKESİR 8- ARDAHAN 8- KONYA 8- KÜTAHYA 9- GÜMÜŞHANE 9- KOCAELİ 10-SAKARYA 11-BİLECİK 7. BÖLGE YARIŞMA 8. BÖLGE YARIŞMA 9. BÖLGE YARIŞMA MERKEZİ: ANTALYA MERKEZİ: KIRIKKALE MERKEZİ: VAN 1- AYDIN 1- KIRIKKALE 1- HAKKARİ 2- ANTALYA 2- ÇANKIRI 2- ŞIRNAK 3- UŞAK 3- KARABÜK 3- SİİRT 4- MANİSA 4- BOLU 4- VAN 5- ISPARTA 5- KASTAMONU 5- IĞDIR 6- İZMİR 6- ANKARA 6- BİTLİS 7- BURDUR 7- ESKİŞEHİR 7- MUŞ 8- MUĞLA 8- ZONGULDAK 8- BİNGÖL 9- DENİZLİ 9- DÜZCE 10-AFYONKARAHİSAR 10-BARTIN 10. BÖLGE YARIŞMA MERKEZİ: İSTANBUL 1- İSTANBUL
TÜRKİYE KUR’AN-I KERİM’İ GÜZEL OKUMA FİNAL MERKEZİ: ERZİNCAN TÜRKİYE KUR’AN-I KERİM’İ GÜZEL OKUMA FİNAL YARIŞMASI TARİHİ: 06 AĞUSTOS 2017


         EK-9
D U Y U R U 2017 YILI CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI MÜNASEBETİYLE ERKEK DİN GÖREVLİLERİ ARASINDA YAPILACAK HAFIZLIK, KUR’AN-I KERİMİ GÜZEL OKUMA VE EZANI GÜZEL OKUMA YARIŞMALARI İLE İLGİLİ TAKVİM HAFIZLIK YARIŞMASI TAKVİMİ Müracaat tarihi: 06–31 Mart 2017 tarihleri arası İl ve ilçelerdeki yarışmaların son tarihi: 28 Nisan 2017 İl birincilerinin belirlenmesinin son tarihi: 15 Mayıs 2017            Bölge yarışmalarının yapılacağı tarih: 11 Haziran 2017 Türkiye finalinin yapılacağı tarih : 30 Temmuz 2017            Türkiye finalinin yapılacağı yer:                              BURSA            Hafızlık Final Yarışması Ödülleri: Birinciye 10.000 ₺ İkinciye  9.000 ₺ Üçüncüye  8.000 ₺ KUR’AN-I KERİMİ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI TAKVİMİ Müracaat tarihi : 06–31 Mart 2017 tarihleri arası İl ve ilçelerdeki yarışmaların son tarihi: 05 Mayıs 2017 İl birincilerinin belirlenmesinin son tarihi: 18 Mayıs 2017 Bölge yarışmalarının yapılacağı tarih: 18 Haziran 2017            Türkiye finalinin yapılacağı tarih:  06 Ağustos 2017                      Türkiye finalinin yapılacağı yer:                        KONYA                       Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Ödülleri: Birinciye 6.000 ₺ İkinciye 5.000 ₺ Üçüncüye 4.000 ₺


EZANI GÜZEL OKUMA YARIŞMASI TAKVİMİ Müracaat tarihi : 06–31 Mart 2017 tarihleri arası İl ve ilçelerdeki yarışmaların son tarihi: 09 Mayıs 2017 İl birincilerinin belirlenmesinin son tarihi: 24 Mayıs 2017 Bölge yarışmalarının yapılacağı tarih: 02 Temmuz 2017 Türkiye finalinin yapılacağı tarih :  06 Ağustos 2017            Türkiye finalinin yapılacağı yer:                        GAZİANTEP Ezanı Güzel Okuma Yarışması Ödülleri: Birinciye 5.000 ₺ İkinciye 4.000 ₺ Üçüncüye 3.000 ₺ Ayrıca, Türkiye final yarışmasına katılıp ilk üç dereceye giremeyen bölge birincilerinden: -Hafızlık final yarışmasında dereceye giremeyenlere:                  1.000 ₺ -Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma final yarışmasında dereceye giremeyenlere: 750 ₺ -Ezanı Güzel Okuma final yarışmasında dereceye giremeyenlere:       500 ₺ ödül verilecektir. Müracaatlar Müftülüğümüze yapılacaktır. Yarışmalara ait şartname Müftülüğümüzce imza karşılığı tebliğ edilecektir. ERKEK DİN GÖREVLİLERİMİZE DUYURULUR


               EK-10
D U Y U R U
2017 YILI CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI MÜNASEBETİYLE KADIN DİN GÖREVLİLERİ ARASINDA YAPILACAK HAFIZLIK VE KUR’AN-I KERİM’İ GÜZEL OKUMA YARIŞMALARI İLE İLGİLİ TAKVİM
KADIN DİN GÖREVLİLERİ HAFIZLIK YARIŞMASI TAKVİMİ Müracaat tarihi: 06–31 Mart 2017 tarihleri arası İl birincilerinin belirlenmesinin son tarihi: 26 Nisan 2017 Bölge yarışmalarının yapılacağı tarih: 14 Mayıs 2017 Türkiye finalinin yapılacağı tarih: 30 Temmuz 2017            Türkiye finalinin yapılacağı yer:                        ORDU                        Hafızlık Final Yarışması Ödülleri: Birinciye 10.000 ₺ İkinciye  9.000 ₺ Üçüncüye  8.000 ₺
KADIN DİN GÖREVLİLERİ KUR’AN-I KERİMİ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI TAKVİMİ Müracaat tarihi : 06–31 Mart 2017 tarihleri arası İl birincilerinin belirlenmesinin son tarihi: 03 Mayıs 2017 Bölge yarışmalarının yapılacağı tarih: 26 Mayıs 2017 Türkiye finalinin yapılacağı tarih :  06 Ağustos 2017            Türkiye finalinin yapılacağı yer:                        ERZİNCAN            Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Ödülleri Birinciye 6.000 ₺ İkinciye 5.000 ₺ Üçüncüye 4.000 ₺
Ayrıca, Türkiye final yarışmasına katılıp ilk üç dereceye giremeyen bölge birincilerinden: -Hafızlık final yarışmasında dereceye giremeyenlere:                     1.000 ₺ -Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma final yarışmasında dereceye giremeyenlere:    750 ₺ ödül verilecektir. Müracaatlar Müftülüğümüze yapılacaktır. Yarışmalara ait şartname Müftülüğümüzce imza karşılığı tebliğ edilecektir.

 


KADIN DİN GÖREVLİLERİMİZE DUYURULUR


EK 11 (KUR’AN-I KERİM’İ GÜZEL OKUMA)  İL VE İLÇE YARIŞMALARINDA OKUNACAK AŞR-I ŞERİFLER: 1. Bakara 197-202 2. Ankebut 56-63 3. Rum 20-27 4. Saff 1-9


(KUR’AN-I KERİM’İ GÜZEL OKUMA) BÖLGE YARIŞMALARINDA OKUNACAK AŞR-I ŞERİFLER: 1. Bakara 197-202 2. Ankebut 56-63 3. Rum 20-27 4. Saff 1-9 5.Âli imran 144-148 6. Kehf 45-49 7. Fatır 27-32


(KUR’AN-I KERİM’İ GÜZEL OKUMA) TÜRKİYE FİNAL YARIŞMALARINDA OKUNACAK AŞR-I ŞERİFLER: 1. Bakara 197-202 2. Ankebut 56-63 3. Rum 20-27 4. Saff 1-9 5.Âli imran 144-148 6. Kehf 45-49 7. Fatır 27-32 8. En’am 160-165 9.İbrahim 35-41 10. İsra 31-38